Algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden

 Definities

 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 -       Intuïtieve Verbinding, Gebruiker van deze algemene voorwaarden;

-       Klant: de partij die een overeenkomst aangaat met de Gebruiker ter zake van het volgen van bijscholingsdagen, cursussen, In-Company Trainingen en opleidingen;

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en Klant waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijden daarvan door Klant aan Gebruiker verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. In afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 tot stand komen van inschrijvingen

1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Gebruiker niet.

3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in heet bijzonder:

·         De prijs inclusief belastingen;

·         De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·         De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Gebruiker de prijs garandeert;

·         Gebruiker neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

4.    Gebruiker behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen – een inschrijving te weigeren.

Artikel 3 De overeenkomst

1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het insturen van een inschrijfformulier betekent dat de Klant gebonden is en dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

  1. Na de inschrijving ontvangt de Klant een (digitale) bevestiging. Mocht de Klant geen e-mailadres hebben dan ontvangt de Klant per post een bevestiging, tevens factuur.  De Klant dient de bevestiging / factuur direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 5 dagen na datum van de bevestiging / factuur en vóór aanvang van de cursus of opleiding. Is de Klant binnen 5 dagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging/factuur, dan dient de Klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen.
  2. Gebruiker is bevoegd een aanbetaling te vragen van 50% van het totale factuurbedrag.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De Gebruiker kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.    De Gebruiker zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen meesturen:                                                      

a. een (verkorte) versie van deze voorwaarden waaronder en een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
b. de in artikel 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Gebruiker deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

1.        Alle werkzaamheden die door Gebruiker worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.        Gebruiker zal -behoudens toestemming van de klant- strikte geheimhouding in acht nemen van hetgeen tijdens de Opleiding(en) / training wordt besproken.

3.       Gebruiker kan derden bij de uitvoering van de Opdracht betrekken

4.      De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de Klant in rekening te brengen.

5.      Opleiding(en) / training zijn niet overdraagbaar op derden en kunnen dus alleen gevolgd worden door de persoon op het inschrijfformulier.

6.      Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

 Artikel 5 Betalingen en tarieven

1.              De aanbetaling voor de opleiding(en) / training / cursus dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving te zijn voldaan. De totale kosten van de opleiding, cursus, In-Company Training of bijscholingsdag dienen zonder aftrek, korting of schuldverrekening uiterlijk 14 dagen vóór de startdatum van de opleiding/training/ cursus te zijn bijgeschreven op de rekening van Intuïtieve Verbinding,  NL97 RABO 0127.9534.34.

2.              De betaling van de opleidingen/training/cursus dienen voor aanvang van de opleiding/training/cursus per bank te worden voldaan.

3.              De gehanteerde tarieven zijn exclusief overheidsheffingen, reiskosten en andere kosten die voor Gebruiker gemaakt dienen te worden. De tarieven zijn vrijgesteld van btw.

4.              Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door Gebruiker aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

5.              Voorwaarde voor deelname aan de opleiding(en) / training is dat het daarvoor bepaalde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Gebruiker. De Klant een factuur voor het gehele bedrag.

6.             Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.             Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.             Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Gebruiker dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.             Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de Gebruiker de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaald tot aan de dag van betaling.

10.         Indien de Gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform ’Rapport Voorwerk II’ - verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het ’Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’ met een minimum van € 40,00.

 

Artikel 6 Opschorting opzeggen en ontbinding

1.        Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

Overeenkomst te ontbinden, indien:

-                            Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-                            Na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.

-                            In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-                            Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.        Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.         Annuleren van bijscholingsdagen, cursussen, In-Company Trainingen en opleidingen kan uitsluitend schriftelijk en onder de navolgende voorwaarden:
- Annulering tot 6 weken voor aanvang: geen kosten;
- Annulering tot 5 weken voor aanvang: 50% van de kosten van de bijscholing dag, cursussen of opleiding;
- Annulering binnen 5 weken voor aanvang: 100% van de kosten.

5.            Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk,  er dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden genomen.

6.            Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

7.          Als de opleiding(en) of training waarvoor de Klant zich heeft ingeschreven volgeboekt        zijn, worden de reeds overgemaakte kosten in overleg gerestitueerd.

8.            Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is van toepassing op de overeenkomsten die de Klant sluit met Gebruiker.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.         Deelneming aan de opleiding(en) / training geschiedt op eigen risico. Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige tijdens de opleiding opgelopen schade / letsel van of aan de deelnemer, of enige door de deelnemer tijdens de opleiding veroorzaakte schade / letsel aan derden.

2.        Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

3.        Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4.        Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

6.        Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een evenement.

 Artikel 8 Overmacht

1.        Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.

3.        Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 Artikel 9 Geheimhouding

1.    Als de wet niet anders voorschrijft, is Intuïtieve Verbinding gebonden aan strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens die hij van Opdrachtgever c.q. Deelnemer krijgt. Vertrouwelijke gegevens zijn die gegevens waarvan Opdrachtgever c.q. Deelnemer aangeeft dat ze vertrouwelijk zijn of waarvan algemeen bekend is dat ze vertrouwelijk zijn. Intuïtieve Verbinding zal er zorg voor dragen dat ook eventuele ingezette derden geheimhouding zullen betrachten.

2.    De behandelingen en coaching zijn vertrouwelijk van aard. Intuïtieve Verbinding zal daarom nooit de inhoud van de sessies of de prestaties van de Deelnemers met anderen delen. Ook niet met Opdrachtgever, anders dan na toestemming van de Deelnemer.

Artikel 10 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.    Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2.    Alle intellectuele eigendomsrechten op door haar geleverde diensten en zaken zoals: verslagen, rapporten, ontwerpen, concepten, checklists, formulieren, schema's, teksten, brochures, informatie, bestanden, tabellen, tekeningen, geluidsbestanden, foto's, films en beeldmateriaal berusten bij Gebruiker, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.    Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.